About


Who We Are

Vasticity Assets เป็นบริษัทที่ให้บริการทางด้านให้คำปรึกษาและลงทุนเกี่ยวกับการบริหารจัดการพลังงาน (ESCO : Energy Service Company) โดยผู้บริหารและทีมงานที่มีความชำนาญในด้านการประหยัดพลังงาน โดยมุ่งเน้นการใช้อุปกรณ์ใหม่ๆ ที่มีเทคโนโลยี่ที่ทันสมัยและเหมาะสมกับธุรกิจหรือองค์กร รวมทั้งการใช้พลังงานทดแทน เพื่อลดการใช้พลังงานในหน่วยงาน, องค์กร หรือกิจการ ซึ่งทำให้สามารถลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ และรักษาสภาพแวดล้อม เพื่อตอบแทนสิ่งดีๆ ให้กับสังคม

สำหรับผู้ประกอบการที่ยังไม่พร้อมในการลงทุนหรือไม่มีความชำนาญในด้านการประหยัดพลังงาน

เราสามารถดำเนินการประสานงานกับแหล่งเงินทุนทั้งไทยและต่างประเทศ รวมถึงสามารถจัดหานักลงทุนที่สนใจในการทำธุรกิจ ESCO โดยผู้ประกอบการไม่มีความเสี่ยงใดๆ ให้ได้อีกด้วย

Our Vision

การปฏิวัติพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพได้เริ่มขึ้นแล้ว

เราเป็นผู้เร่งปฏิกิริยา

The Energy Efficiency revolution has begun.

We are the catalyst.


Our Mission

เพื่อส่งเสริมการปฏิรูปพลังงานของโลกให้ยั่งยืนและไร้มลพิษโดย

      • อำนวยความสะดวกให้ลูกค้า เสริมสร้างศักยภาพให้ธุรกิจ ในการพัฒนาการใช้พลังงานทดแทนทั้งระบบ

      • ช่วยส่งเสริมนโยบายภาครัฐในการพัฒนาการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อไปสู่สังคมที่มีพลังานใช้อย่างยั่งยืน

Our Responsibility

การให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาการใช้พลังงานทดแทนและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพทั้งระบบ

เรามอบความจริงใจให้กับลูกค้า เพื่อที่ลูกค้าจะได้รับผลประหยัดที่ดีและมีมาตรฐานสากล

Our History

2014

ก่อตั้งบริษัท วาสทอซิตี้ แอสเซท
เริ่มต้นจากการค้าขายน้ำมันและก๊าสธรรมชาติในเอเชียแปซิฟิกกับ บริษัท เทลล่า ในประเทศกัมพูชา

2015

จัดหาสินค้าให้ TOT
สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ Set Top Box
Eco Boxผลิตกล่องแปลงสัญญาน้ำมันสำหรับเครื่องเบ็นซิน

2016

ที่ปรึกษาด้านพลังงานทดแทน
ร่วมมือกับบริษัท VP Solarให้คำปรึกษาในด้านหลังงคาพลังงานแสงอาทิตย์ ให้แก่ บริษัท แฟมเมอรี่ คอร์ปอเรชั่น


2017

ร่วมมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ทำวิจัยโครงการประหยัดพลังงานณ โรงพยาบาล วารินชำราบ จังหวัดอุบราชธานี

2018

เป็นพันธมิตรกับ EPCs ที่มีประสบการณ์
ดำเนินงานติดตั้ง Solar Rooftops และ Solar Farms อีกทั้งระบบสาธารณูปโภค เช่น Solar Street Lighting และ Solar Pump

2019

วิสัยทัศน์ & เป้าหมาย
เรามุ่งมันในการขับเคลื่อนการใช้พลังงานหมุนเวียนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในทุกธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

Present